POLECAMY

Paweł Domagała

Hokej w Wilanowie

BadaBUS

Marzec w CKW

Zatańcz Zumbę

Wolontariat

Klub Fotograficzny

WYDARZENIA

WAŻNE INFORMACJE

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail centrum@kulturawilanow.pl, telefonicznie pod numerem tel.: 668 417 228 (numer komórkowy) oraz 22 651 98 20 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

W Centrum Kultury Wilanów działa Inspektor danych osobowych. Z inspektorem można skontaktować się poprzez e-mail ido@kulturawilanow.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktowania się z Państwem, w tym przesyłania Państwu informacji o naszych aktualnych ofertach.
Podstawą prawną przetwarzania w tym przypadku jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
Zgodę możecie Państwo w każdej chwili wycofać, jednakże jej brak skutkuje niemożliwością nawiązania kontaktu z Państwem i tym samym uniemożliwia przesyłanie Newslettera.

Poza administratorem (i upoważnionymi pracownikami/ współpracownikami administratora) odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty, które wykonują dla administratora usługi z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa danych i obsługi IT.
Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.
Przysługuje Państwu również prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej patrz REGULAMIN ZAJĘĆ

W związku z wysłaniem do nas zapytania/informacji/ wniosku/oferty informujemy, że:

1) Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, jest Centrum Kultury Wilanów z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kolegiackiej 3, zwane dalej „Centrum” lub „administrator”.
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz skontaktować się na adres siedziby głównej Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: ido@kulurawilanow.pl
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) Udzieleniu Ci informacji/odpowiedzi, o którą wystąpiłeś – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora (np. dochodzenie zaległych opłat za zajęcia) – podstawą prawną przetwarzania danych w takim przypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
4) Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Twojej szczególnej sytuacji. Masz również prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, a także do ich przenoszenia.
5) Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6) Odbiorcami twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto Twoje dane będą udostępniane upoważnionym pracownikom/współpracownikom Administratora w związku z wykonaniem Umowy.
7) Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który Umowa będzie wykonywana, a także później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy i w związku z realizacją 5-letniego obowiązku archiwizacyjnego.
8) Twoje dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Kultury Wilanów

 

Centrum Kultury Wilanów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Kultury Wilanów.

Data publikacji strony internetowej: 2017.10.12
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.27.12
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 22.09.2020
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Królikowski, g.krolikowski@kulturawilanow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 882 170 022. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

 

Główna siedziba Centrum Kultury Wilanów – Kolegiacka 3:

Sposób dojazdu

Dojazd do pętli autobusowej w Wilanowie lub do przystanków “Wilanów”. Autobusy komunikacji publicznej nr 116, 130, 131, 139, 163, 164, 180, 200, 251, 264, 317, 339, 379, 519, 710, 724, 725, E-2. Budynek znajduje się przy ulicy Kolegiackiej 3, która jest jedyna odnogą ulicy Stanisław Kostki Potockiego. Budynek znajduje się za restauracjami Milanovo, Sphinx. Obok publiczny parking z miejscem dla niepełnosprawnych.

 

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do Budynku jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Kolegiackiej – jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Ochrona nie udziela informacji. Recepcja Centrum Kultury Wilanów znajduje się na II piętrze. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w recepcji. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

W jednej z toalet damskich obok Sali „Klubu Malucha” znajduje się miejsce do przewijania niemowląt.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku. Przy budynku ogólnodostępny parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

 

 

Międzypokoleniowe

Centrum Edukacji, ul. Radosna 11

Sposób dojazdu

Dojazd do najbliższego przystanku Instytut Psychiatrii i Neurologii autobusami komunikacji publicznej 116, 130, 164, 519, E-2, 522. Budynek znajduje się przy ul. Radosnej tuz przy Szkole Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do Budynku jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Radosnej – jest wyposażone w drzwi przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Ochrona nie udziela informacji. Recepcja Centrum Kultury Wilanów znajduje się na I piętrze. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w recepcji. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich. W budynki jest ogólnodostępna winda, która zatrzymuje się na każdym piętrze.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku. Przy budynku ogólnodostępny parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

 

Filia w Alto Wilanów, Al. Rzeczypospolitej 14

Sposób dojazdu

Dojazd do najbliższego przystanku Oś Królewska 522, 217. Filia znajduje się w budynku Centrum handlowego Alto Wilanów; wejście od strony Alei Rzeczypospolitej – nie mulić z wejściem do części handlowej, które jest na rogu budynku. Wjazd windą na 1 piętro, potem w prawo przez szklane drzwi, w prawo do korytarza i w lewo przez długi korytarz do końca, na końcu korytarza w lewo znajdują się pomieszczenia Filii Centrum Kultury Wilanów. Pod budynkiem znajduje się parking – wjazd od strony al. Rzeczypospolitej, 1,5 h darmowe.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do Budynku jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony al. Rzeczypospolitej – jest wyposażone w drzwi przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Ochrona nie udziela informacji. Recepcja Centrum Kultury Wilanów znajduje się na I piętrze. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w recepcji. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich. W budynki jest ogólnodostępna winda, która zatrzymuje się na każdym piętrze.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku. Przy budynku ogólnodostępny parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

 

Filia na placu Vogla 62

Sposób dojazdu

Filia w wolnostojącym budynku w kompleksie centrum handlowego Plac Vogla. Dojazd komunikacją miejską, linie 164, 164, przystanek Syta. Przy budynku darmowy publiczny parking.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do Budynku jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony placu Vogla – jest wyposażone w drzwi przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, niewielki próg). Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Recepcja Centrum Kultury Wilanów znajduje się na na parterze. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w recepcji. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich. Budynek parterowy.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku. Przy budynku ogólnodostępny parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

 

Filia Centrum Kultury Wilanów w Powsinie, ul. Przyczółkowa 27A

Sposób dojazdu

Budynek użyteczności publicznej przy ul. Przyczółkowej 27A przy szkole podstawowej nr 104. Dojazd komunikacją miejską do przystanku Waflowa, linie 139, 200, 251, 264, 710, 724

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do Budynku jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ulicy Ulubionej – jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe, jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, niewielki próg). Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Recepcja Centrum Kultury Wilanów znajduje się na II piętrze, dostęp dla osób niepełnosprawnych, winda oraz platforma wjazdowa na I piętro. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku. Przy budynku ogólnodostępny parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

 

 

Dom Pracy Twórczej w Powsinie, ul. Ptysiowa 3

Sposób dojazdu

Budynek Starej Plebanii przy powsińskim kościele. Dojazd komunikacją miejską do przystanku Przekorna, linie 139, 251, 264, 339, 519, 724, 742, N50

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do Budynku jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ulicy Przyczółkowej – jest wyposażone w zabytkowe drzwi dwuskrzydłowe. Brak dostępu dla osób na wózku, pięciostopniowe schody. Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Brak recepcji, budynek wykorzystywany w czasie wydarzeń etnograficznych. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich. Budynek parterowy.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku. Przy budynku ogólnodostępny parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Od 30 lipca 2021 r. m.st. Warszawa realizuje Program “Opieka Wytchnieniowa”

Zachęcamy do wzięcia udziału w programie. Wszelkie niezbędne informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej: https://wsparcie.um.warszawa.pl/-/program-opieka-wytchnieniowa-2021

Do pobrania: Zasady programy “Opieka wytchnieniowa”

fb_ikona_Obszar roboczy 1
ig_ikona_Obszar roboczy 1
480px-Logo_BIP_uproszczone.svg kopia
Skip to content