Blog

Aktualności i wydarzenia, Seniorzy

Nabór do Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów

Grudzień 29, 2017, Autor: wilanowadmin

Rozpoczęła się procedura zgłaszania kandydatów do Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów.

Ogłoszenie o naborze

Formularz zgłoszeniowy

Uchwała nr 579 z 28.12.2017r.

Uchwała nr 182 z 15.10.2014r.

Uchwała nr 138 z 13.12.2017r.

 

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur wszystkich naszych Mieszkańców, którzy ukończyli 60 lat i chcą działać na rzecz środowiska osób starszych.

Celem Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy. Rada Seniorów jest zespołem o charakterze doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym.
Członkiem Rady może zostać osoba zamieszkała na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, która ukończyła 60 lat, wyróżniająca się działalnością na rzecz środowiska osób starszych oraz która korzysta z pełni praw publicznych, ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest karana za przestępstwo umyślne.
Zgłoszenie kandydata musi zawierać:
• krótką notę biograficzną z uwzględnieniem informacji o doświadczeniu w działaniach na rzecz seniorów,
• zgodę kandydata na zgłoszenie jego kandydatury,
• zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z kandydowaniem do Rady,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne,
• listę poparcia co najmniej 15 osób w wieku powyżej 60 lat zamieszkałych na terenie Dzielnicy Wilanów, zawierającą imiona, nazwiska, adres zamieszkania, PESEL oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, poprzez dostarczenie zamkniętej koperty z dopiskiem „Zgłoszenie na członka Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy” do Wydziału Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa do dnia 19 stycznia 2018 r. do godz. 16:00.